Vår modell bygger på en kombination av strukturerade insatser på dagarna och stöd i boendet övriga tider på dygnet. Detta ger en styrka då stödet finns till för att förstärka och underlätta för kvinnorna att själva arbeta med det som är i fokus för stunden. Vi ser att det ger snabbare effekt än när man blir lämnad ensam när öppenvården stänger.

Vi möter kvinnor vars vardag vänts på ända och som misshandlats fysiskt och psykiskt. De kan ha hamnar i olika former av missbruk, beroende eller medberoende för att stå ut. Detta påverkar känslor, tankar och beteenden i grunden. Olivia ReWoman är ett program som bygger på lång erfarenhet av att möta kvinnor i utsatthet med målet att ge kvinnorna tillbaka makten över sitt liv.

Öppenvården innebär även en miljö av trygghet och omsorg där det är möjligt att dela erfarenheter, känslor och tankar med andra i samma situation.

Olivia ReWoman har åtta fokusområden som alla stöder varandra

Tidigt lägger vi fokus på att skapa en normalitet i vardagen genom struktur. Det innebär att få rutiner för att komma upp på morgonen, äta vid regelbundna tider, komma iväg och i tid till planerade aktiviteter och komma i säng för att få en fungerande sömn inför nästa dag.

Här kan det behövas stöd vid olika tidpunkter på dygnet för att påminna, uppmuntra och motivera eller för att möta känslor av oro och ångest.

Vi arbetar med att skapa en känsla av kontroll över den egna livssituationen. Perioder av utsatthet tär på självkänsla och tron på den egna förmågan. Förmågan att ta ställning till frågor som ”Får jag?”, ”Kan jag?” eller ”Vågar jag” måste byggas genom övning och nya erfarenheter. Självständigheten bygger även på att inte längre behöva söka sig till någon annan som ska ”ta hand om” svaren på dessa frågor.

Här kan det behövas stöd för att ge bekräftelse till känslan av att kunna själv och av att våga fatta egna beslut.

Vårt program är ett stöd för de kvinnor som kommer till oss, men det är endast kvinnorna själva som kan förändra och ta makten över sina liv. Insikten om att inte vara ett offer för omständigheterna utan att vara en person med egna resurser med möjlighet och förmåga att agera utifrån de omständigheter som råder är centralt.

Vi arbetar med förmågan att se på de omständigheter man står inför för att se om den bild man har av dem är sann, för att se vad man kan göra åt dem och för att kunna förhålla till dem om man inte kan påverka dem. Vi ser att de kvinnor som kommer till oss ofta underskattar de resurser och förmågor som de har och vi hjälper dem att se och ta tillvara dem.

I vårt program är dagarna schemalagda med aktiviteter om minst sex timmar måndag till fredag. Rutinen av ett schema är ett stöd för att vänja sig vid och orka med fulla dagar.

Vi arbetar med konkreta aktiviteter som att skriva CV, skriva ett personligt brev, utvärdera anställningsannonser för att se vad man kan söka och kontakter med arbetsförmedlingen. Vi diskuterar frågor som kan komma på en anställningsintervju och hur man kan svara på dessa.

Vi arbetar med vad man göra på fritiden och ha en fritidssysselsättning. Vi betonar vikten av fysisk aktivitet för ett bättre psykiskt mående.

Här kan det behövas stöd för att motverka att man blir bli fast i ensamhet och stillasittande i boendet varje kväll.

I arbetet med relationer utgår vi från att kvinnorna måste se sitt eget värde i de relationer de har. Det är grunden. Vi ser till vad som är sunt och friskt i en relation, oavsett om den är med en förälder, ett barn, en vän eller en livspartner. Kvinnorna får konkret stöd för att kunna vårda de relationer som är värdefulla, återupprätta de relationer som kan ha skadats och avsluta de relationer som är destruktiva.

Det finns ett stort värde i den gemenskap som byggs upp bland kvinnorna i vår öppenvård. Dels bygger de relationer med varandra, dels delar de med sig av sina erfarenheter för att kunna jämföra och lära sig av varandra.

Känslan av ensamhet är en stor utmaning för många som kommer till oss. I vår öppenvård erbjuds de omedelbart en gemenskap med de övriga kvinnor som är inskrivna. Det innebär även ett starkt stöd för att skydda sig själv utifrån tidigare och kommande relationer.

Vi stöttar dem för att de i sitt nätverk ska skapa en samhörighet som kan byggas av familj, vänner, arbetskamrater och andra närstående. Värdet av att kunna ta stöd och hjälp av andra på vägen mot en ökad självständighet är väsentlig. Att det finns någon som bryr sig, som man kan vända sig till och som man själv kan vara ett stöd för skapar en känsla av samhörighet som utgör ett nödvändigt för att inte återvända till en destruktiv relation eller skapa en känsla av att vara övergiven.

Vi arbetar med den påverkan som utsattheten har haft på relationen mellan kvinnan och hennes barn. Det kan gälla den egna känslan av skuld och oförmåga om man inte kunnat vara barnets trygga punkt, om att man tvingad att närvara när en man även utövar våld mot sina barn eller om man varit frånvarande genom en flykt till alkohol och droger. Relationen till barnen påverkas av sömnproblem, minnesförlust och orkeslöshet som kan bli följden av en långvarig utsatthet.

En särskild utmaning är att ge stöd till kvinnor som måste förhålla sig till en gemensam vårdnad med den man som utsatt dem.

Vi arbetar med att hjälpa kvinnorna att skapa en bild av hur framtiden kan se ut. Vi vet att en positiv framtidstro är avgörande för motivationen till att ta makten över sitt eget liv. Framtidstron bygger i sin tur på de förmågor och förutsättningar som vi skapar inom de sju andra fokusområdena.

Vi hjälper kvinnorna att möta negativa förväntningar från omvärlden. Vägen framåt kommer inte att vara utan bakslag och motgångar. Att då våga tro att det är värt att försöka en gång till, att det finns de som har positiva förväntningar och att livet åter kan bli ljust och meningsfullt är essensen i det Oliva ReWoman syftar till.

Ett strukturerat öppenvårdsprogram

Olivia ReWoman är ett strukturerat öppenvårdsprogram som är schemalagt måndag till fredag sex och en halv timme per dag. Schemat innehåller olika aktiviteter – alla med utgångspunkt i våra åtta fokusområden:

  • Praktiska aktiviteter för att få planering, rutiner, sysselsättning och struktur
  • Fysiska aktiviteter för att öka kroppskännedom och hälsa
  • Stressreducerande aktiviteter (t ex öronakupunktur, yoga, massage och mindfulness) för att stabilisera tillvaron och möjliggöra bearbetning av trauma
  • Temagrupper för att dela erfarenheter med andra och för att utifrån olika perspektiv arbeta med strategier, val och tankesätt
  • Terapeutiska samtal för att medvetandegöra känslor, tankar och beteenden och därmed få en känsla av sammanhang